X
تبلیغات
زولا
خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان ... !!

اما به قدر فهم توکوچک می شود.

و به قدر نیاز تو فرود می آید.

و به قدر آرزوی توگسترده می شود.

وبه قدرایمان توکارگشامی شود.